Проведе се семинар по проект “SOCIAL FORCES” в Драма, Гърция

На 19 и 20 декември 2019 г. в град Драма, Гърция се проведе семинар на тема „Социално предприемачество – проблеми, предизвикателства и перспективи“ по проект: „Повишаване на социалния предприемаческия дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничния регион“ (SOCIAL FORCES), № 2023, в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Семинарът бе организиран от Търговско-промишлената палата – Драма и бе представен пред местните власти, бизнеса, гражданите и други заинтересовани страни, които имаха възможност да се запознаят с възможностите и условията за развитие на социалното предприемачество в Гърция и трансграничния регион. Наблегна се на целта на проекта SOCIAL FORCES, а именно - да повиши  възможностите за въвеждане и развитие на социалното предприемачество. Представиха се успешни модели за развитие на социални предприятия, като социалното предприятие Илиодора от Гърция, които ни запознаха с реални резултати от един успешен социален бизнес и необходимостта да сътрудничество между институциите, бизнеса и неправителствения сектор, за да се насърчат хората,  интересуващи се от социално предприемачество да се занимават с тази дейност.

В събитието участие взеха Община Хасково, Търговско промишлена палата – Хасково, Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“, град Хасково, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, „Агенцията за развитие на област Родопи (Гърция), Търговско промишлената палата в Драма, Търговско-промишлената палата в Ксанти, “ГНОСИ АНАПТИКС“ и представители на бизнеса от Гърция.

В края на семинара участниците имаха възможност да дискутират трудностите свързани с развитието на социалното предприемачество свързани с финансирането и наемането на работна ръка.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създава не на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.