Баркодови символи - регистриране и изработка

МАРКИРАНЕ С БАРКОДОВИ СИМВОЛИ

Кодирането на стоките се основава на международен стандарт за номерата и се използва за представяне на информацията във формат за електронна обработка. Така във всяка точка по веригата на търсене и предлагане вашата стока може да бъде „проследена”. Това гарантира уникалността на Вашия продукт в целия свят.

Търговско-Промишлена Камара-Пловдив Ви предлага възможност да съдейства на Вашата фирма за получаване на код за маркиране на продукти и услуги с баркодови символи.
Toва ще наложи фирмата Ви, не само на българския, а и световния пазар, ще стане част от Вашата фирмена стратегия. Инвестирайки в това начинание Вие попадате в групата на предпочетените от българските и чуждестранни партньори фирми. 

При проявен от Ваша страна интерес ние ще Ви помогнем да получите необходимия Ви щрих код по всички етапи , свързани с номерирането и маркирането на изделията. Гарантираме Ви експресна и качествена услуги. 

Необходими документи: 

1. За получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България
   • молба формуляр за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България;
подписан от управителя на фирмата или оторизирано лице, подпечатана с фирмен печат 
   • копие от съдебното решение за регистрация и/или актуално състояние 
   • копие от удостоверението за данъчна регистрация 
   • копие от картата за ЕИК (БУЛСТАТ) 
   • отчет за приходите и разходите /ОПР/ за предходната календарна година. При попълване на молбата след м. септември на същата година, на база ОПР изтеклите 9 месеца 
2. За получаване на номера GTIN-8
   • молба формуляр за получаване на фирмен префикс GS1 и членство в GS1 България;подписан от управителя на фирмата или оторизирано лице, подпечатана с фирмен печат 
   • копие от съдебното решение за регистрация и/или актуално състояние; 
   • копие от удостоверението за данъчна регистрация; 
   • копие от картата за ЕИК (БУЛСТАТ) 
   • Забележка: В молбата се изписват точните наименования на търговските единици, за които ще се ползват номерата GTIN-8. 
Бихме искали да ви напомним, че в случайте:

   • Фирма-член на GS1 България спира да ползва префикса и е длъжна да ни уведоми писменно (чл. 17 (3) от правилника) за това. Моля използвайте формата за прекратяване на членството си. Когато една фирма не ни е уведомила своевременно за това и се е самоизключила поради неплашане на членски внос, то тя продължава да дължи незплатените суми до момента на изключване. 
   • Фирма-член на GS1 България прехвърля префикса си на друга фирма е длъжна да ни уведоми писменно за това. Моля използвайте тази форма за прехвърляне на членството си.
   • Фирма-член на GS1 България има промяна в статута на фирмата (пример от ЕООД на АД) също трябва да ни уведоми, като приложи съдебното решение, с което се удостоверява съответната промяна. 

Банкова сметка за превеждане на еднократна такса: 

BIC BFTBBGSF
IBAN:BG94 BFTB 7630 1075 7353 88
Булбанк – София
Титуляр: БТПП
Основание: встъпителна вноска Съвет GS1 България