Заверка на Сертификати за произход на стоки и фактури

Уважаеми предприемачи, 

Хасковската Търговско-Промишлена палата издава и заверява от името на БТПП-София различни документи, подпомагащи българските търговци за осъществяване на външнотърговската им дейност. 

БТПП е единствената организация в РБългария,

акредитирана от Международната Търговска Камара – Париж,
да издава сертификати за произход на стоки

 

БТПП е надлежно оторизирана да издава

сертификати за непреференциален произход на стоки
с Разрешение № Р-545 /32-204903/2017 на директора на
Агенция "Митници" по смисъла на чл. 16з, ал. 1 от Закона за митниците

 

За контакт:

Хасковска Търговско-Промишлена Палата

Гр. Хасково, ул. Цар Освободител, 4

тел.: 038/66 11 12 

E-mail : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

Заверка на подписи
Заверка на подписи на официалните представители на фирмите, положени върху различни външнотърговски документи - писма, фактури, договори, декларации. ценови листи и др.

Сертификати за произход на стоки:

Форма Европейски съюз

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Сертификатът за произход на стоки е документ, който удостоверява произхода на стоките подлежащи за износ. Определянето на произхода на изнасяната стока е една от ключовите бази за прилагане на тарифни и други важни критерии. Сертификатите за произход са предназначени единствено да докажат произхода на стоките с цел да задоволят митнически или търговски изисквания от типа на акредитиви и др.

Терминът "сертификат за произход“ означава специфична форма идентифицираща стоките, с която оторизираната организация (БТПП) удостоверява изрично, че стоките, за които се отнася сертификатът са с произход от конкретна държава/група държави.

Сертификатът за произход, заверяван от БТПП включва: оригинал, копия на сертификата – 3 бр. и заявление за издаването му. Формулярите съответстват на международните стандарти за формат и спецификация на документа – размери, тегло на хартия, растерен фон, цветово оформление.

Сертификатът за произход се заверява от БТПП в 1 оригинал и три копия, по искане на българска фирма-износител. Попълват се четливо (не ръкописно) на английски, френски, немски или руски езици, в зависимост от изискванията на клиента.

Всеки издаден сертификат съдържа отпечатан референтен номер и уникален, официален сериен номер, поставян при заверката на документа.

За всяка отделна пратка се издава само един сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася например с 3 камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.

Всички печатни грешки и всички промени в сертификатите трябва да бъдат коригирани чрез зачертаване на неправилните данни и вписване на корекциите, след което издаващият орган отбелязва с подпис и печат, че „промяната е одобрена“. Не се разрешава корекции да се извършват чрез изтриване или с използване на течни коректори.

Българската търговско-промишлена палата заверява сертификати за произход на стоки на всички български търговци, независимо дали са членове на Палатата или не.

ПОПЪЛВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1.    ИЗНОСИТЕЛ: вписва се точното наименование на българската фирма-износител, ЕИК/БУЛСТАТ, пълен адрес (пощ.код, гр., ул., No);

 

на същия ред, горе вдясно: No ........./ дата ......: това поле не се попълва от фирмата-износител. В него се поставя пореден No и дата на заверка на сертификата в БТПП;

2.    ПОЛУЧАТЕЛ: вписват се точни данни за наименованието и адреса на чуждестранния получател на стоките 

Забележка:

ако, съгласно условията на акредитив или по изрично, писмено искане на получателя на стоката това поле не следва да бъде попълнено, в него се отбелязва само "по договаряне" (to order);

3.    СТРАНА НА ПРОИЗХОДА: това е най-важното поле , тъй като описанието на произход е основната фунция на сертификата - вписва държавата, в която са произведени стоките (страната на произхода);

Забележка:

- Правилата на Европейския съюз предвиждат стоки, произхождащи от общността да бъдат обозначени с произход „Европейска общност“. Предвидена е също възможност, ако е необходимо за търговски нужди, декларацията да бъде разширена, напр. „Европейска общност – Великобритания“. Когато стоките за произведени от дейности в две или повече ържави-членки на Европейския съюз, в поле 3 се попълва само „Европейска общност“, без да се добавя държава.
- За стоки с произход извън общността, правилното обозначаване е името на съответата държава на произхода.
- Не се допуска използване на съкращение при обозначаването на произхода, напр. „ЕU – UK“
- ако в един сертификат са описани стоки с различен произход и няма достатъчно място в поле 3, в текста на това поле се отбелязва „както е записано в поле 6“. Тогава в поле 6 , след описание на всяка позиция се посочва и съответната държава на произхода.

4.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТА: вписва се начинът на транспортиране на стоката, например ж.п., по море, по суша, въздушен, автомобилен; ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО: вписва се вида и при възмоност, номера на транспортното средство, с което се експедира стоката;

Забележкапопълва се само при необходимост.

5.    ЗАБЕЛЕЖКАтова поле е оставено свободноПопълва се в случай на издаване на дубликат, отмяна или заместване на сертификат или, когато същият се издава след като стоката вече е напуснала пределите на страната - "впоследствие" (retrospectively). В него се попълва и информация, която е допълнителна към обичайните изисквания на формуляра, напр.№ на акредитив и име на издаващата го банка, № и дата на договор, разрешително за внос, др.;

6.    МАРКИРОВКА, БРОЙ И ВИД НА ОПАКОВКИ, ОПИСАНИЕ НА СТОКАТА (ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ИЛИ С КОД): вписва се маркировката, която е обозначена на опаковката, броя и вида на опаковките. Описание на стоката/стоките: включва подробно описание на стоката/стоките, по начин, който дава възможност тя/те да бъде/бъдат идентифицирана/и от митническия служител, извършващ проверката или се поставя митническия й код;

Забележка: ако поле 6 не е достатъчно да събере информацията, свързана с описанието на стоките (това обикновено се случва, когато сертификатът покрива пратки с повече видове стоки), се добавя допълнителен лист (листове) след всеки формуляр, който (които) имат същия уникален номер и дата на заверка. Понякога се допуска, в поле 6 да се впише текст „съгласно приложена фактура“ или „съгласно приложена спецификация“, които стабилно и постоянно се прикрепват към всеки формуляр от комплекта на сертификата.

7.    КОЛИЧЕСТВО: вписва се количеството на изнасяната стока в съответствие с експортната фактура, като се използва 3-буквения код на съответната мерна единица;

8.    В поле 8 на сертификата за произход Европейски съюз кандидатът не попълва нищоВ него се съдържа текст, че "Българска търговско-промишлена палата удостоверява след проверка на представените документи, че описаните в този сертификат стоки произхождат от страната, посочена в поле 3". Поставя се подпис на оторизиран служител и печат на Палатата.

9.    ЗАЯВЛЕНИЕ: попълва по същия начин както сертификатът за произход – полета от 1 до 7 включително. Поле 8 обаче е различно от това в сертификата. То се попълва от кандидата, защото представлява формалното заявление от него за издаване на документа. В него се съдържа и декларация, че данните, попълнени в заявлението и в сертификата, както и подкрепящите (доказателствените) документи, предоставени в БТПП са верни и коректни и стоките, за които се отнасят тези данни и документи са описаните в поле 6 и са с произход от държавата/те посочена/и в поле 3. Декларирано е, че за неверни данни се носи наказателна отговорност. Декларацията се подписва от законния представител на кандидата, вписан в Единния търговски регистър на БТПП или от изрично упълномощено от него лице, също вписано в Еднния търговски регистър на Палатата и се подпечатва с печата на фирмата. 

10.  Оригиналът се облепва със специални марки на БТПП, съгласно Тарифата за цените на услугите (чл. 3 т.т.1 - 4), предоставяни от Палатата. Стойността на марките зависи от стойността на изнасяната със сертифката стока. Тарифата е публикувана на сайта на БТПП www.bcci.bg.

11.   По изключение, когато при представянето на сертификата за заверка в БТПП не е възможно да бъдат попълнени данни относно количеството на стоката, транспортното средство и др., към горната декларация в зявлението се добавя следния текст: "Липсващите данни ще бъдат нанесени преди стоката да напусне пределите на Р България".

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ

А. 

ЗА ФИРМА, РЕГИСТРИРАНА В БТПП -

 

служителят на Палатата служебно извършва проверка в компютърната система на "Търговския регистър" за верността на попълнените данни и положения спесимен. Ако някои от данните са променени, сертификатът се заверява и се актуализира информацията.

Б.

ЗА ФИРМА, НЕРЕГИСТРИРАНА В БТПП -

 

Сертификатът се заверява при представяне на следните документи:

·         документ за актуално състояние от Агенцията по вписванията;

·         ако управляващият по регистрация сам представя документите си за заверка, същият полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен, по образец на Палатата. Спесименът от подписа се съхранява в отделно дело на търговеца и не се изисква повторното му представяне, при последващи заверки на сертификати за произход на стоки;

·         ако сертификатите за произход се представят за заверка от друго лице, но са подписани от управляващия по регистрация, необходимо е да се представи в оригинал нотариално заверен спесимен от подписа му или нотариално заверен препис от него;

·         ако сертификатите за произход, които се представят за заверка са подписани от лице, което не е управляващо по регистрация, е необходимо да се представи нотариално заверено пълномощно, в оригинал, подписано от управляващия по регистрация или нотариално заверен препис от това пълномощно. Ако пълномощното е със срок на валидност, след изтичането му следва да се представи ново такова;

·         ако упълномощено лице представя лично документите в Палатата, същото полага подписа си пред служителя от отдел "Търговски регистър" на БТПП върху декларация за спесимен по образец на Палатата.

·         ако упълномощеното лице не представя лично документите в Палатата, необходимо е представяне на нотариално заверен образец от подписа му в оригинал.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Вписването в Търговския регистър на БТПП значително улеснява фирмата, тъй като по този начин информацията за нея е въведена в компютърната система и се проверява служебно. Така, няма да се налага, при всяка заверка на сертификат за произход да се представят цитираните по-горе документи.

ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ПРОИЗХОДА НА СТОКАТА

В зависимост от вида й, те могат да бъдат:

·         декларация от производителя с описание на крайния продукт и произхода на вложените в него суровини и материали, като в зависимост от стоката се отчита извършена достатъчна степен на преработка/обработка в специално оборудвано за това помещение/цех, стойност на вложените суровини и материали от трети страни и т.н. в съответствие с приетите международни правилата за определяне на произхода на стоките;

·         заводски фактури; 

·         копие от митническа декларация за внос на стоката, сертификат "EUR.1" или друг вид сертификат за произход, издаден от оторизирана за това институция в чужбина (за доказване на чужд произход), или

·         фактури с деклариран върху тях произход; 

·         сертификат за качество, или фитосанитарен сертификат (при износ на стоки от растителен произход), или ветеринарен сертификат (при износ на стоки от животински произход) или анализно или лабораторно свидетелство (при износ на лекарства, козметика, медикаменти, химически препарати и др.), изготвени от съответни сертифицирани лаборатории;

При заверката се вземат предвид и характерните дейности, които фирмата извършва и са вписани в предмета й на дейност или са декларирани от нея като основни дейности за бизнес-контакти в Единния търговски регистър на БТПП.

В съответствие с Правилата на Европейския съюз за издаване на сертификати за произход, при възникване на необходимост, БТПП може да се извърши и посещение на място. Работещата система от централата в София и 28-те регионални палати позволява получаване на пряка информация и познаване на дейностите на преобладаващата част от фирмите, заявили искане за издаване на сертификати за произход.