Регистрация на фирми в Единния търговски регистър на БТПП

Повече от 50 години Българската търговско-промишлена палата поддържа Единен търговски регистър на български търговци, сдружения, търговски представителства на чуждестранни лица. Основната му цел и функции са насочени към обслужване на обществото и бизнеса чрез предоставяне на надеждна информация за актуалния статут на регистрираните правни субекти, което е гаранция за сигурност при осъществяване на търговските им взаимоотношения и предоставяне на услуги по издаване и заверка на последващи документи, необходими за външнотърговската им дейност.

ДОКУМЕНТИ ЗА АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО В БТПП (РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА БТПП). 

Заявление за първоначална регистрация образец в PDF формат

Регистрационна карта образец в PDF формат

Заявление за промени в обстоятелствата по регистрацията  образец в PDF формат

Издаване на сертификати (удостоверения) и референции от търговския регистър на компании

Въз основа на данните от регистъра БТПП издава сертификати и референции за статута и финансовото състояние на регистрираните фирми, които ги легитимират пред чуждестранни партньори, митници, банки, посолства, държавни органи, за участие с търгове, конкурси и др. Тези документи се издават на български или чужд език, по искане на съответното лице.