Регистрация на фирми в Единния търговски регистър на БТПП

В Единния търговски регистър на БТПП се вписват данни за членовете на Палатата въз основа на представени от тях документи и попълнена регистрационна карта-декларация.
За поддържане на регистъра в актуално състояние БТПП извършва срочно, по искане на фирмата промени в обстоятелствата по вписването. Бързата и навременна актуализация на информацията е изключително важна за членовете и е свързана със защитата на техните интереси. База данни "Търговски регистър" се посещава ежедневно от около 1 000 клиенти- българска и английска версии.
БТПП не носи отговорност за актуалността на информацията при непроявена инициативност от страна на регистрираната фирма за отразяване на настъпили промени в публикуваните данни, ако те не са заявени своевременно.
Надяваме се да обърнете внимание на тези препоръки, които са изцяло във Ваш интерес.


ДОКУМЕНТИ ЗА АСОЦИИРАНО ЧЛЕНСТВО В БТПП (РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР НА БТПП).


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАЗА ДАННИ ЧЛЕНОВЕ НА БТПП, ВПИСАНИ В ЕДИННИЯ ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА ПАЛАТАТА

Представената информационна система за членовете на БТПП, вписани в Единния й търговски регистър Ви дава възможност да извършвате справки по следните критерии: наименование на търговеца, седалище, No на регистрация в БТПП, правна форма, чуждестранно участие, представители по съдебна регистрация, бизнес-дейност, капитал, брой заети лица. 
По този начин фирмите могат да правят предварителна проверка за съществуването на даден партньор, което създава по-голяма сигурност в търговските им взаимоотношения. 
Въз основа на данните от Единния търговски регистър, се издават и заверяват:

  • удостоверения (сертификати) и референции на български или чужд език за вписаните обстоятелства, които легитимират фирмите пред чуждестранни партньори, банки, посолства, митници, при участие в конкурси, търгове и др.;
  • сертификати за произход на стоки, експортни фактури и други външнотърговски документи, карнети АТА и др.;
  • справки (пълни или по отделни критерии) за вписаните данни, което е възможно, тъй като Единният търговски регистър на БТПП е публичен.