Управление

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно Устава на ХТПП, органи на управление на Палатата са Oбщото събрание, Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Председателя/ите.

О Б Щ О    С Ъ Б Р А Н И Е

- В Общото събрание участват преките членове - лично, или чрез законния им представител или при упълномощаване по предвидения в настоящия устав ред, които към деня на свикване на Общото събрание са издължили определената от УС имуществена вноска (членски внос).

Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на Палатата;
2. одобрява дългосрочна програма за дейността на Палатата;
3. приема финансовия и организационен отчет на Управителния съвет за дейността на Палатата;
4. определя броя и избира Управителен съвет и Контролен съвет, съгласно срока, определен в чл. 30 от ЗЮЛНЦ;
5. приема решения за реорганизация и прекратяване на Палатата;
6. приема бюджета на Палатата;
7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Палатата;
8. приема решения при прекратяване на Палатата за начина на разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите;
9. определя ликвидатор на палатата.

У П Р А В И Т Е Л Е Н    С Ъ В Е Т

- За членове на Управителния съвет могат да бъдат избирани до 7 (седем) физически лица измежду преките членове, респективно – техните законни представители, както и лица, за които настоящия устав допуща това.

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н   С Ъ В Е Т 

Изпълнителният съвет е в състав от трима членове на Управителния съвет.

Председателят/ите:

1. представлява Палатата в страната и в чужбина;
2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и Изпълнителния съвет;
3. съгласува взаимоотношенията между Палатата и Българската търговско-промишлена палата - София и предлага на Управителния съвет на Палатата проекти за решения, насочени към единение със системата на Българската търговско-промишлена палата и регионалните търговско-промишлени палати /камари/;
4. утвърждава щата на Палатата;
5. сключва трудови договори;

Контролен орган на Палатата е Контролният съвет.

За членове на Контролния съвет могат да бъдат избирани и лица, които не са членове на Общото събрание.