Издаване на карнет АТА (БТПП-София)

 КАРНЕТ „АТА”

Какво представлява АТА карнетът ?
Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА и Истанбулската Конвенция за временен внос. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците.
Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Световната федерация на търговските палати.
Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации:
Списък на държавите подписали конвенцията

Предимства за използване на карнет АТА:
Oпростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити; 
Веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му. 
Карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на: 
    - експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия; 
    - професионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.; 
    - произведения на изкуството; 
    - спортни съоръжения и др. 
Стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.

Цени за изготвяне на АТА карнет