Покани - декларации за бизнес-пътувания на чужденци

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ПОКАНИТЕ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА БИЗНЕС-ПЪТУВАНИЯ

Основание: «Наредба за условия и реда за издаване на визи, и определяне на визовия режим», в сила от 10.07.2008 г.
Видовете покани , с които могат да бъдат канени чужденците за краткосрочно посещение в страната са няколко:

    - Покана-декларация от физическо лице, с което се кани чужденец на частно посещение в Р България;
    - Покана-декларация от физическо или юридическо лице, извършващ дейност по Търговския закон, с която се кани чужденец за осъществяване на бизнес отношения;
    - Покана-декларация от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес-отношения;
    - Покана-декларация от представителство на чуждестранно юридическо лице в Р България, регистрирано по Закона за насърчаване на инвестициите, с което се кани чужденец с цел осъществяване на бизнес отношения.

Изискуеми документи, от фирмите, които ще правят покани със съдействието на Палатата:

1. Копие от данъчна декларация на канещото лице за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите.Ако фирмата е новорегистрирана- копие от регистрацията в НАП.

2. Заявка, подписана от фирмата, която съдържа основните данни на българската фирма и името /имената/ на човека /хората/, които се канят и името и адреса на фирмата, в която канените лица работят.

3. Нотариално заверено пълномощно от името на представляващия фирмата /съгл.Търг.Регистър/ за Председателя на Хасковската търговско-промишлена палата.