08.06.2023 - В Солун, Гърция се проведе втора координационна среща по проект CB CARBONFREE

На 08.06.2023 г. в гр. Солун, Р. Гърция се проведе втора координационна среща по проект “Подобряване на бизнес марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона”, с акроним: CB CARBONFREE съгласно договор за финансиране № B.6.3a.30/13.04.2021 по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, 6-та покана. Бенефициенти по проекта са SEVE - Асоциация на гръцките износител – Водещ партньор, Хасковската търговско-промишлена палата е 2-ри партньор, а ERFC - Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция e 3-ти партньор. Проектът е с приоритетна ос 01: Конкурентна и иновативна трансгранична зона; Тематична цел 03: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия; Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на предприемачеството, по- специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори. Представителите на партньорските организации презентираха изпълнението на работните пакети и постигнатите резултати. Партньорите обсъдиха предстоящото изпълнение на дейностите, както и и въпроси, свързани с отчитането на проекта.