Хасковската търговско-промишлена палата беше домакин на втората техническа среща по проект SOCIAL FORCES в Хасково

На 22.03.2018 г. в Хасково се проведе втората техническа среща по проект с акроним: SOCIAL FORCES, стартирал през м. октомври миналата година и ще продължи 24 месеца. Организатор и домакин на срещата бе Хасковската търговско-промишлена палата, която е един от 9те партньора по. Проектът е с наименование „Укрепване на социалния предприемачески дух чрез създаване на иновативни структури за подкрепа в трансграничната територия” по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, приоритетна ос: 4 Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване: 9с – подкрепа за социалните предприятия. Главен партньор е Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А.  Основната цел на проекта е да повиши социалното предприемачество и да допринесе за увеличаване нивата на заетост в трансграничния регион. Във втората среща участие взеха представители на всички партньорски организации. По време на срещата партньорите обсъдиха: напредъка по проекта към момента, детайлите и отговорностите на всеки партньор по работните пакети и сроковете, изпълнението на дейностите, финансовото управление и комуникацията по проекта. 

Проектът е съфинсиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондоее на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A