ХТПП участва в Конференция на Асоциацията на Европейските Гранични Региони (AEBR) и трета техническа среща по проект SOCIAL FORCES

                                                                                            

На 28 Юни 2018 г. в гр. Ксанти, Гърция се проведе информационен ден и трета техническа среща по проект „Засилване на социалния предприемачески дух чрез създаване на подкрепящи иновативни структури в трансграничния регион” с акроним: SOCIAL FORCES, съгласно договор за финансиране № В2.9с.04 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Мероприятието бе организирано от Търговско промишлена палата Ксанти, Гърция в две части. В първата част се проведе Информационен Ден по Проекта в едно с Конференция на Асоциацията на Европейските Гранични Региони (AEBR), в която експерти от ХТПП участваха и представиха трансграничния регион на област Хасково и етапа на развитие на социалното предприемачество в областта.

Във втората част се проведе третата техническа среща по проекта, където партньорите имаха възможността да се запознаят в детайл с прогреса по отделните работните пакети, предстоящите дейности, както и да обсъдят изпълнението, финансовото управление и комуникацията по проекта. Срещата протече в конструктивен дух на сътрудничество и обмен на добри практики.

През м. октомври 2017г. започна изпълнението на Проекта с Главен партньор - Регионална Агенция за Развитие на Родопи С.А., като Хасковската търговско-промишлена палата е един от 9те партньора по проекта. Основната цел на проекта е да повиши социалното предприемачество и да допринесе за увеличаване на нивата на заетост в трансграничния регион.

 

 

Проектът е съфинсиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондоее на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция-България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A