ХТПП стартира изпълнението на проект по програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

На 31-ви Юли 2017 г. е подписан договор № РД-02-29-238 за безвъзмездна финансова помощ между Хасковска търговско-промишлена палата и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на проект „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния регион на България и Турция (ТрансГурмеТур)“. Договорът е на обща стойност 73 232.22 евро  и се съфинансира от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005.

Партньори по проекта са Одринска търговско-промишлена палата, Турция и Сдружение с нестопанска цел „Тракийско устойчиво развитие“, с. Коларово, общ. Харманли.

Проектът се изпълнява по Приоритетна ос: Туризъм, Специфична цел: 2.2 Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез разработване на общи дестинации и неговата продължителност е 12 месеца.

Основна цел на проекта: 

Повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране на алтернативни форми на туризъм. 

Специфични цели: 

1. Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм. 

2. Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като алтернативна форма на туризъм.

Основни дейности:

1. Управление на проекта 

2. Информиране и публичност 

3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция

4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение.

5. Организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция

Целеви групи:

• 100 МСП - хотели и ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми и др. от трансграничния регион на България и Турция.

• 1000 представители от туристическия сектор - туроператори и турагенти, информационни центрове, читалища, професионални училища по туризъм и хранене, туристически асоциации, НПО и др. от трансграничния регион на България и Турция.