Проект: Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона, ДИОНИСОС, реф. № 1952

Проект:  Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), съгласно договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г.

    Партньори:                                 

Водещ партньор – Катедра по наука на храните и храненето на човека към Атински Аграрен Университет.

Партньор 2 – Институт по лозарство и винарство,     

Партньор 3 – Катедра Икономически и социални науки, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Партньор 4 – Агенция за развитие-Кавала

Партньор 5 – Федерация на професионалните, занаятчийски и търговски асоциации-Еврос

Партньор  6 – Агенция за транснационално обучение и развитие

Партньор 7 – Община Кирково

    Продължителност:  24месеца от 01.11.2017год. до 31.01.2019год.

Проектът е по приоритетна ос: 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион, Инвестиционен Приоритет: 6с - Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство.

 

Стреми се да наложи култивирането на старите местни сортове грозде, да подчертае местната идентичност на продукта и да приложи интегрирани подходи за популяризиране на региона като дестинация за винен-туризъм.

С изпълнението му се цели да се изгради идентичност на трансграничния регион на база на местния селскостопански сектор с цел повишаване на туристическия поток и да се гарантира устойчивото развитие и биологичното разнообразие в региона.

 

Целта му е да допринесе за специфична цел 4 по програмата, като подобри и запази традиционните ресурси (местни винени сортове), специфични за трансграничния район, като популяризира производствената и културна идентичност на района (местни сортове лозя по отношение на винената традиция) и повишава привлекателността на района чрез създаване на интегрирана туристическа дестинация, както тематично, така и териториално (дестинация за винен туризъм), като се подобри видимостта на културните и природните ресурси на района (чрез интервенции в естетическия имидж на района, поставяне на информационни табла QRC в лозята и дейности за популяризиране на района).