Съвместни еко-усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион

Съвместни еко-усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион

 

Проект: Съвместни еко-усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион - финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП) България- Турция


Реф. № 2007CB16IPO008-2011-2-063, 
Изходящ № на договора: РД-02-29- 345/ 13.12.2012 г.
IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008

За повече информация моля посетете: www.eco-forces-bgtr.eu