ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
6300 Хасково
ул. Цар Освободител № 4
тел.: (038) 66 11 12
тел./факс: (038) 66 55 02
E-mail:
hcci@bcci.bg
haskovocci@gmail.com

ОФИС В СОФИЯ
1000 София
ул. Трапезица 6, ет 1
тел.: (02) 988 53 11,
        (02) 988 55 26
факс: (02) 986 51 46
E-mail: hcci@mbox.contact.bg


Архив проекти

PartnershipIPA Cross-Border Programme
CCI2007CB16IPO008Проект „Регионален българо-турски бизнес съвет “Тракия” - Инструмент за Повишаване на конкурентноспособността на икономиката на трансграничния регион Хасково - Одрин”, реф. № 2007CB16IPO008-2009-1-034, изх. № на договора: РД 02-29-135/29.06.2011 г., финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.

- Резюме на проекта

- Първа работна среща по проекта в гр. Хасково

- Втора работна среща в гр. Одрин, 27-29.10.2011 г.

- Семинар в гр. Кешан, Република Турция, 26 – 28.01.2012 г.

- Семинар в гр. Узункьопрю, Република Турция, 25 – 26.02.2012 г.

- Работна среща за обмен на опит в Хасково в периода 09 - 10 март 2012 г.

- Среща на Съвет на председателите на търговско промишлените палати от трансграничния регион в гр. Хасково, 05 - 06.04.2012 г.

- Конференция за подкрепа на регионалната икономика на трансграничния регион Хасково – Одрин, 26 - 27.04.2012 г.

- Изложение на фирми от област Одрин, Репулика Турция, 16-18.05.2012 г.

- Проведе се пресконференция за обявяване резултатите по проектa, 27.06.2012 г.


European Emblem 

 

Programme is co-funded by the
EUROPEAN UNIONIPA Cross-Border Programme
CCI2007CB16IPO008На 01.07.2011 г. бе подписан договор по проект „Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково”, с реф. № 2007CB16IPO008-2009-1-082,  финансиран по Прогрaма за трансгранично сътрудничество по ИПП  България – Турция.
Проектът е с продължителност 9 месеца и има за цел да допринесе за ускоряване и увеличаване на взаимните търговски дейности в граничния регион в рамките на регламента за трансгранично икономическо сътрудничество.

Узункьопрю Търговско-промишлена Палата

Организация изпълнител: Узункьопрю Търговско-промишлената Палата

 

 

Хасковска Търговско-промишлена Палата
Организация партньор: Хасковска Търговско-промишлена Палата

 

Развитието на бизнеса е фактор не само от голямо социално значение, но и важна предпоставка за развитието на икономиката в периферните гранични райони. В този смисъл подбраните дейности представляват систематичен подход за насърчаване на трансграничното бизнес сътрудничество между българските и турски компании, като по този начин се стимулира развитието на бизнеса и просперитета на граничните региони.
Конкретни цели:

  1. Да се осигури на производители и бизнесмени от малките и средни предприятия в Узункьопрю и Хасково да създадат устойчиви кооперации и сътрудничества;
  2. Да помогне на турските бизнесмени да се възползват от опита и знанията от членството на България в ЕС;
  3. Да се ​​повиши капацитета за разработване на проекти и прилагане към трансгранично сътрудничество на други местни органи и съответните агенции.

Поради ниската степен на бизнес контакти и партньорство между българските и турски компании дейностите по проекта са насочени към икономическото развитие в трансграничния регион. Приоритети в изпълнението на проекта ще бъдат:

  1. Създаване на уебсайт, който ще съдържа информация за търговската политика на ЕС, митнически сделки и данъчни закони, правните задължения и търговските споразумения между България и Турция, насоки за внос и износ, база данни за малките и средни предприятия в региона и фирмени профили;
  2. Провеждане на 2 семинара в Узункьопрю и Хасково, които ще дадат възможност на фирмите и бизнес организациите от двата региона да представят своите продукти и да осъществят бизнес комуникации;
  3. Изготвяне на каталог и търговско ръководство на малките и средни предприятия в Община Хасково и община Узункьопрю;
  4. Пресконференции и информиране на обществеността за дейностите и обхвата на проекта.

Съвместният проект между двете търговско-промишлени палати има потенциал да създаде благоприятна бизнес среда и да стимулира трансграничното сътрудничество между фирми и бизнес организации от Община Хасково (България) и Община Узункьопрю (Турция).

 

За контакти:

Светла Василева, тел.: 038/ 66 55 02
   /Координатор по проекта/

European Emblem 

 

Programme is co-funded by the
EUROPEAN UNION
IPA Cross-Border Programme, CCI No: 2007CB16IPO008


Проект с наименование:
«Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково»
Референтен № 2007CB16IPO008-2009-1-082


На 08 Септември 2011г. в офиса на Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) се проведе Работна среща, по проект с наименование: "Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково”, с реф. № 2007CB16IPO008-2009-1-082, финансиран по Прогрaма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.
Проектът стартира на 02.07.2011 г. и се изпълнява от Водещ партньор – Търговско-промишлената палата на Узункьопрю и партньор Хасковската търговско-промишлена палата, с продължителност 9 месеца.
В работната среща от Хасково ТПП участие взеха: г-н Янчо Янев – Председател на УС на ХТПП, г-жа Светла Василева – Координатор по проекта, а от ТПП – Узункьопрю участваха: г-н Шефер Гюмюш – Координатор по проекта и членовете на екипа.
На срещата бе обсъден напредъка на дейностите според Работния план, определени бяха темите, които ще се съдържат в разработвания по проекта сайт, започна и подготовката по изготвянето на каталога на Малките и средните предприятия в Узункьопрю и Хасково.

IPA Cross-Border Programme, CCI No: 2007CB16IPO008


Проект с наименование:
«Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково»
Референтен № 2007CB16IPO008-2009-1-082


На 30 Септември 2011г. от 15:00 часа в конферентната зала на общината на гр. Узункьопрю, Р. Турция се проведе конференция, по проект с наименование: „Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково”, с реф. № 2007CB16IPO008-2009-1-082, финансиран по Прогрaма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция.
На конференцията присъстваха Председателя на УС на ХТПП – г-н Янчо Янев, Координатора по проекта – Светла Василева и представителя на ХТПП в гр. Истанбул – Лъчезар Петков. От турска страна участие взеха – зам. кмета на гр. Узункьопрю – Хюсметтин Котра, координатора по проекта – проф. Сефер Гюмюш, членовете на управителния съвет на Узункьопрю търговско-промишлената палата, както и представители на бизнеса в града.
По време на конференцията г-н Янев сподели с присъстващите, че проекта, който се изпълнява съвместно от Търговско-промишлените палати на двете общини – Хасково, Р. България и Узункьопрю, Р. Турция има за цел да допринесе за ускоряването и увеличаването на търговския капацитет между тези две области, като даде възможност на представителите на бизнеса и селскостопанските производители да се опознаят взаимно и осъществят контакти. Координатора на проекта – проф. Sefer Gümüş изложи подробности относно дейностите по проекта и методите за постигане на неговите цели, като подчерта огромното значение на съвместното сътрудничество, особено в процеса на икономическа интеграция.

IPA Cross-Border Programme, CCI No: 2007CB16IPO008


Проект с наименование:
«Повишаване на търговския капацитет на Узункьопрю и Хасково»
Референтен № 2007CB16IPO008-2009-1-082

   • Проект: «Междурегионално сътрудничество в сферата на културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау».
Регистрационeн номер на договора: BG161PO001/4.2-01/2008/025.
Проектът се изпълнява от ХТПП по Опeративна програма «Регионално развитие» (2007-2013), Приоритетна ос 4: Местно развитие и сътрудничество, операция 4.2: Междурегионално сътрудничество, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/4.2.-01/2008: „Подкрепа за междурегонално сътрудничество и обмен на най-добри практики”.
Стойност на проекта: 193 734,00 лева.
Период на изпълнение: 10.04.2009 г. – 09.10.2010 г.

www.interreg-coop-hcci.com

АКТУАЛНО ЗА ПРОЕКТА:

На 23.06.2009 г. с провеждане на Пресконференция Хасковската търговско-промишлена палата представи изпълнението на проект: „Междурегионално сътрудничество в сферата на културния и алтернативните форми на туризъм. Обмен на добри практики и създаване на ноу-хау”, с договор №BG161PO001/4.2-01/2008/025, по схема „Подкрепа за междурегонално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Проектът се изпълнява от Хасковската търговско-промишлена палата с партньори: Община Минерални бани, Хасковска област и Агенция за насърчаване на туризма - Провинция Пиза, Италия, който стартира на 10.04.2009 г.
Основната цел на проекта е да създаде условия за провеждане на ефективен диалог и обмен на добри практики по отношение развитието на алтернативните форми на туризъм и осъществяване на ефективен маркетинг на обекти на културния туризъм в община Минерални бани.
Проектът ще се осъществи в тясно сътрудничество между кандидата – Хасковската търговско – промишлена палата, община Минерални Бани и общинската структура на провинция Пиза, Италия - Агенция за насърчаване на туризма.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Основните дейности по проекта са:

- създаване на партньорска мрежа между местните власти от област Хасково (с домакин община Минерални бани) и провинция Пиза, Италия;
- осъществяване на обмен на опит и добри практики чрез провеждане на посещения в двете партньорски държави от изпълнителя и партньорите;
- Създаване на ноу-хау по проекта:
    * учебно помагало „Маркетинг на туристическия продукт”,
    * пътеводител на туристическите обекти в община Минерални бани,
    * карта на туристическите забележителности в област Хасково и
    * мултимедиен диск.


ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТА
   • Проект: «Създаване на добри практики и партньорство между СГО и администрацията за ефективна работа по отношение на правата на потребителите”, номер на договора: 08-23-244-С/04.11.2008 г. по Оперативна програма «Административен капацитет», приоритет 2.3. Укрепвана капацитета на структурите на гражданското общество, Бюджетна линия: BG051PO00/08/2.3-02. Период на изпълнение: 04.11.2008 г. – 30.10.2009 г. Стойност на проекта: 277 521 лева.

- Сборник с нормативни актове на Българското правителство и регламентите на Европейския съюз по въпросите за защита на правата на потребителите

- Наръчник на потребителя   • Проект “Повишаване капацитета на НПО от Южен Централен Район на планиране като страна членка на ЕС и негова външна граница” по Програма «Развитие на гражданското общество», BG 2005/017-353.01.01. Период на изпълнение: 01.12.2007 – 30.11.2008 г. Стойност на проекта: 33 435 евро.
www.hcci-civilsociety.com   • Проект: “Интегрирана подкрепа за икономическо развитие и насърчаване на заетостта” по Програма ФАР ТГС България – Гърция, BG 2005/017-454.02.01.01. Период на изпълнение: 01.11.2007 – 30.10.2008 г. Стойност на проекта: 49 045 евро.   • Проект: „Партньорски инфо-дни за насърчаване на предприемачеството и подобряване на бизнес климата в трансграничния регион Хасково–Одрин”, Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция, BG 2005/017-453.02.01. Период на изпълнение: 16.11.2007 – 15.10.2008 г. Стойност на проекта: 35 455 евро.
www.rbtbc-trakia.org   • Проект: Подкрепа за възстановяване на историческото наследство чрез реконструкция и консервация на Крепост „Свети дух”, BG 2004/016-782.01.06.03.15. Период на изпълнение: 01.12.2006 – 31.05.2008 г. Стойност на проекта: 226 635 евро.
www.svetiduh.info   • Проект: „Създаване на комплексна социална услуга и подобряване качеството на живот на възрастните лица с ментални увреждания в Община Свиленград», BG2003/004-937.01.04-2.04 по Програма ФАР. Период на изпълнение на проекта: 01.04.2006 – 31.08.2007 г. Стойност на на проекта: 185 133 евро.   • Проект: Регионален Българо-турски бизнес съвет „Тракия”, BG 2003/005-632-02.01-07 по Програма ФАР Трансгранично сътрудничество България – Турция. Период на изпълнение: 01.12.2005 – 31.10.2006 г. Стойност на проекта: 38 415 евро.   • Проект по програма PHARE – Трансгранично сътрудничество с партньор Областно самоуправление за Родопи-Еврос със седалище гр. Комутини, Р. Гърция - BG 01.06.07.01 – 040. Целта на проекта бе постигане на максимална информираност за фирмите от двата региона, чрез създаване на “Българо-Гръцки Инфо Бизнес Център”. Една от основните дейности по проекта е издаване на бизнес каталог по браншове, които се разпространяват в двата региона. Бюджетът на проекта е 35 263 евро. Период на изпълнение 01.12.2003 г. – 30.07.2004 г.   • През 2002 г. към Палатата е създаден “Национален център за професионално обучение в системата на БТПП” – клон Хасково. Центърът е регистриран с цел организиране и провеждане на курсове за професионална квалификация и притежава лиценз за обучение. През 2003 г. НЦПО – клон Хасково роботи по спечелен от него проект по програма PHARE за квалификация и преквалификация на безработни в гр. Хасково и гр. Харманли. По проекта бяха квалифицирани 195 безработни за нуждите на шивашката и обувна промишленост в гр. Хасково и гр. Харманли. Изработената от курсистите продукция бе дарена на домове за сираци. Проектът бе финансиран изцяло от Европейският съюз с бюджет 83 496 евро.   • Българо – английски бизнес проект през 1998-1999 г.. ХТПП бе партньор на търговско – промишлената палата на Източна Мерсия и общината на Стафордшир. Целта на проекта бе заздравяване на институционалните връзки и стимулиране на българския експорт. ХТПП заедно с 15 подбрани фирми участва на Европартнериат в гр. Апелдорн, Кралство Холандия.   • Проект № 93PP/DE/27 – “Развитие на външнотърговски информационни и сервизни центрове /за ЕС-Германия/ съвместно с Българската търговско – промишлена палата и три избрани регионални палати Хасково, Русе, Варна през 1997 г.. Главната задача на проекта бе подпомагане експортната дейност на членовете на всяка палата. В рамките на проекта бе създадено информационно бюро, оборудвано с компютърна информационна система FIS на Асоциацията на германските търговско – промишлени палати. ХТПП бе партньор по този проект.


Текущи проекти


27.08.2014 г. В Одрин бе открита фотоизложба "През границите" на български фотографи и преподаватели.

27.06.2014 г. ПОКАНА за КОНСУЛТАНТСКИ ДЕН ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА на 04.07.2014г.

27.06.2014 г. ПОКАНА за ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА на 03.07.2014г.

30.05.2014 г. ХТПП проведе работна среща с Н. Пр. Бунян Саптомо - посланик на Р. Индонезия, и пълномощния министър в Посолството г-н Праново Правирокусумо

27.05.2014 г. В Хасково се проведе семинар по въпросите на социалния диалог и тристранното сътрудничество

28.04.2014 г. Промяна на адрес на ХТПП

13-15.04.2014 г. делегация на ХТПП направи делово посещение в градовете Ербил и Сюлеймания, Северноиракската кюрдска автономия в Ирак

13.02.2014 г. Хасковският бизнес се срещна с премиера Пламен Орешарски и министри

31.01.2014 г. БТПП стартира младежки национален конкурс

04.11.2013 г. Среща дискусия със заместник министър-председателя по икономичското развитие, г-жа Даниела Бобева

30.10.2013 г. Делегация от Одринската търговско-промишлена палата посети офиса на ХТПП

30.10.2013 г. ПОКАНА за среща-дискусия с вицепремиера по икономическото развитие, г-жа Даниела Бобева

08-12.09.2013 г. се проведе бизнес делегация до Северноиракската кюрдска автономия в Ирак

02.09.2013 г. Изложение КАВАЛАЕКСПО 2013

29.08.2013 г. Работна среща в Хасково между партньорите

12-13.07.2013 г. Работна среща в Узункьопрю между партньорите

28.03.2013 г. Регионален българо-турски бизнес форум в гр. Хасково

13.03.2013 г. Работна среща в ХТПП съгласно Дейност 2 по проект с наименование: Съвместни еко усилия на малките и средни предприятия от трансграничния регион

06.03.2013 г. Информационна среща на тема „Марки и стандарти – гаранция за успешен бизнес”

15.02.2013 г. Международна конференция на тема: Стандартизиране на качеството: Към по-добър пазарен опит

ВСИЧКИ НОВИНИ


Областна администрация Хасково
 
Община Хасково
 
Регионални търговско-промишлени палати
 
Министерства и ведомства
 
Виртуална социална академия

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

                                                                                 2009 © ХТПП. All rights reserved. Design by ArtProfil