Проведоха се две бизнес мрежови събития по проект CB CARBONFREE в гр. Хасково

В периода от 26  до 29 юни 2023 г. в зала в сградата на Хасковската търговско-промишлена палата на адрес: гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4, ет. 3 се проведоха две двудневни бизнес мрежови събития между предприемачи от хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, специализирани учени и организации

Бизнес мрежовите събития по работен пакет D4.2.3, WP 4 бяха организирани от Хасковската търговско-промишлена палата по проект: „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ („Еnhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area”), CB CARBONFREE, № 6300. Проектът се изпълнява от 13.04.2021 до 12.07.2023 г.  по договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.30/13.04.2021 г.

Първото събитие се проведе от 26 до 27 юни, а второто от 28 до 29 юни 2023 г. В двете събития участие взеха по 14 представителите от хранително-вкусовия сектор и селското стопанство в региона.

Лектори на събитията бяха Ива Станишева и Тодор Новаков, които представиха на аудиторията актуални теми и дискутираха с участниците възможностите за сътрудничество с цел намиране на решения за адаптацията към климатичните промени, използване на кръгови бизнес модели и добри практики за устойчиво развитие, както и необходимостта от извършване на цялостна  оценка  на  въздействието на производството върху  околната  среда  и  определяне на получените екологични ефекти. Бизнес мрежовите събития повиши осведомеността на участниците относно климатичните промени и прилагането на мерки за намаляване на въглеродния отпечатък при производството на продукция.

 

Повече информация за проект CB CARBONFREE: https://site.cbcarbonfree.eu/


„Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Хасковска търговско- промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.“

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество «ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020».

http://www.greece-bulgaria.eu