В гр. Хасково се проведоха два семинара за повишаване информираността относно намаляване на въглеродния отпечатък

В периода от 21 до 24 Юни 2023 г. се проведоха два двудневни семинара на тема: „Въглеродна неутралност и екологичен отпечатък в целия жизнен цикъл на продуктите/услугите - намаляване на въздействията върху околната среда“ (работен пакет D4.2.1, WP 4) в зала в сградата на Хасковската търговско-промишлена палата на адрес: гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 4, ет. 3. Семинарите бяха организирани от Хасковската търговско-промишлена палата по проект: „Подобряване на търговската марка чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничния регион“ („Еnhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area”), CB CARBONFREE, № 6300. Проектът се изпълнява от 13.04.2021 г. до 12.07.2023 г. по Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.30/13.04.2021 г. Първият семинар се проведе от 21 до 22 юни 2023 г., като участие взеха 20 представители на хранително-вкусовия сектор. Вторият семинар се проведе от 23 до 24 юни с участието на 20 представители от селското стопанство в региона. Лекторите на семинарите бяха Асен Ненов и Тодор Новаков, които запознаха участниците с актуални въпроси относно прилагане на мерки за намаляване на въглеродния отпечатък при производството на продукция. Представената информация се дискутираше от участниците в семинарите.

Повече информация за проект CB CARBONFREE: https://site.cbcarbonfree.eu/

 

„Съдържанието на тази публикация е изцяло отговорност на Хасковска търговско- промишлена палата и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, участващите държави, Управляващия орган и Съвместния секретариат.“

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие  и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество «ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020».