Прекратяване на процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по ПМС № 160/01.07.2016 г. по проект CB CARBONFREE

Поради установено техническо несъответствие в срока за изпълнение в публичната покана и образец на офертата се взе Решение за прекратяване на публична покана за определяне на изпълнител с предмета на поръчката:  „Доставка на компютърно електронно оборудване и видеоконферентна система за нуждите и целите на проект CB CARBONFREE".

Решението за прекратяване е публикувано на: https://www.eufunds.bg/bg/node/11477

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на страните участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество «ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020».