ХТПП участва в първа координационна среща по проект CB CARBONFREE

На 22 октомври 2021 г. в гр. Солун, Република Гърция се проведе Първа координационна среща по проект с наименование на английски език: “Enhancement of business branding through the development of a carbon footprint evaluation system in the cross border area”, акроним: CB CARBONFREE, наименование на български език: “Подобряване на бизнес марката чрез разработване на система за оценка на въглеродния отпечатък в трансграничната зона”. Изпълнението на проекта започна през април т.г.*

По време на срещата партньорите имаха възможността да се запознаят в детайли с работните пакети на проекта, да обсъдят изпълнението на дейностите, както и финансовото управление на проекта.

Водещият партньор по проекта е SEVE - Асоциация на гръцките износители, като Хасковската търговско-промишлена палата е 2-ри партньор, а ERFC - Европейска регионална рамка за сътрудничество, Гърция e 3-ти партньор.

Проектът се състои от 5 работни пакета:

WP 1 – Управление и координация на проекта

WP 2 – Дейности по комуникация и публичност

WP 3 – Разработване на протокол за намаляване на въглероден отпечатък

WP 4 – Прилагане на протокол за намаляване на въглероден отпечатък

WP 5 – Изложения.

Основните цели на проекта са:

  • Подобряване производството на продуктите, което ще ги направи по-конкурентоспособни на международните пазари, с цел създаването на регионална „търговска марка“.
  • Намаляване на производствените разходи, подобряване на екологичните показатели на производството и увеличаване на стойността на хранителната верига.
  • Създаване на висококачествени продукти (с нисковъглероден отпечатък), по-привлекателни за потребителите и с добавена търговска стойност.
  • Производство на продукти, базирани на интегрирани системи за управление.
  • Надграждане и подобряване на конкурентоспособността до корпоративния имидж на производството.
  • Доброволен принос за опазването на природните ресурси на трансграничната зона; цялостна защита на климата на планетата.
  • Увеличаване на продажбите както на вътрешния, така и на външния пазар.

-------------------------

* Съгласно договор за финансиране № B.6.3a.30/13.04.2021 по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, 6-та покана.
Проектът е  по приоритетна ос 01: Конкурентна и иновативна трансгранична зона; Тематична цел 03: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия; Инвестиционен приоритет 3а: Насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическата експлоатация на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми, включително чрез бизнес инкубатори. Периодът на изпълнение на проекта е от 14 април 2021 г. до 13 април 2023 г.