Обучение за лозари и вонопроизводители се проведи в гр. Харманли по проект ДИОНИСОС

На 1 - 2 април 2019 г. в Конферентната зала на Културен център гр. Харманли, се проведе Обучение на лозари и винопроизводители на тема: Правилните техники за обработване на местните сортове грозде за подобряване качеството на виното, организирано по проект „Разработване идентичността на продукцията, почвата и региона“, с акроним: DIONYSOS (ДИОНИСОС), договор за финансиране № В2.6с.04/01.11.2017 г.

Това е първото от трите обучения предвидени в дейностите на проекта, организирано от Хасковската търговско-промишлена палата, която е един от осемте партньора по проект ДИОНИСОС . Лекторите на обучението доц. д-р Илиян Симеонов и доц. д-р Николай Генов от Института по лозарство и винарство, гр. Плевен представиха: насоките в развитието на лозарството и винарството в област Хасково; етапите, правилата и методите при изграждане на нови лозови насаждения, както и законодателството; изискванията и препоръките към лозов посадъчен материал и методите за опазване на лозята от икономически важни болести и неприятели в област Хасково. В обучението участие взеха над 30 лозари и винопроизводители, които се запознаха с резултатите от идентифицирането на местни сортове лози в обследвани по проект Дионисос, лозови насаждения чрез молекулярни (ДНК) методи.  Обучението завърши с дискусия за обсъждане състоянието, тенденциите и проблемите при производството на вина в област Хасково.


Проектът е съфинансиран от Европейския Фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните участващи в Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 http://www.greece-bulgaria.eu