Информационeн ден в Хасково за представяне на 5-та покана по Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020

Управляващият Орган, Националният Орган (Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“/ Министерство на регионалното развитие и благоустройството) и Съвместният секретариат на Програмата INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020 организират информационни дни за представяне на 5-та покана за набиране на проектни предложения „Грантова схема за подкрепа на малки и средни предприятия за стимулиране на растежа им и разширяване на икономическата им дейност извън местните пазари“, в рамките на Приоритетна ос 1 на Програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“.

Информационен ден ще се проведе в град Хасково на 20.03.2019г. (сряда) от 11:00ч. в парк-хотел Европа.  

Необходимо условие за участие в информационния ден е попълването на он-лайн регистрационна форма, публикувана на официалната страница на Програмата: http://www.greece-bulgaria.eu/event/43_4th-Info-Day-on-the-5th-Call 

По време на събитиeто ще бъде осигурен превод на английски, гръцки и български език, като участниците ще имат възможността да се срещнат с потенциални проектни партньори в рамките на В2В (Business To Business) срещи.