Обучение по Маркетинг на дестинация са проведе в Хасково по проект с наименование „Една дестинация две държави”

В периода 25-28 октомври 2017 г. се проведе обучение по маркетинг на дестинация в залата на хотел „Фантазия“, гр. Хасково, което  бе организирано по проект с наименование: „Една дестинация две държави”, рег. № CB005.1.22.134 и договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-40/20.03.2017 г. по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005. Обучението по маркетинг на дистанция е второто от дейност 1 по проекта, който ще се изпълнява до 20.06.2018 г.

Водещ партньор по проекта е Търговско-промишлена палата - Узункьопрю, Р. Турция,  а Хасковската търговско-промишлена палата, Р. България е партньор.

В обучението участие взеха 20 български и турски представители на туристически информационни центрове и туроператори, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.  Янчо Янев, председател на УС на Хасковската търговско-промишлена палата приветства участниците в обучението, който им препоръча да рекламират новите съвместни туристически продукти между трансграничния регион на Българя и Турция.

Лекторите на обучението бяха Пенка Георгиева, директор на Професионалната гимназия по туризъм – Хасково и Бинка Гаджева - преподавател в същата гимназия. Основните теми на обучението бяха: особености на маркетинга и маркетинговата среда в туризма; създаване на туристически продукт – основни и допълнителни услуги. Маркетинг и реклама на продукта; международен маркетинг в туризма; дигитален маркетинг в туризма; маркетинг в сектора на хотелиерските услуги; маркетинг в сектора туроператорските и турагентските услуги.