14-15.09.2017 г. в гр. Хасково се проведе първата среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134

На 14 и 15 септември 2017 г. в гр. Хасково се проведе първата среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017г., финасиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

Проектът, който стартира на 21.03.2017 г. се изпълнява от Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция – водещ партньор и Хасковска търговско-промишлена палата - партньор, и е с продължителност 15 месеца.

Основната цел на проекта е развитието на туристическата индустрия в региона с настоящите силни и променящите се пазарни структури, с фокусирането върху една от нарастващите тенденции в туризма наречена "Граничен туризъм", която създава дестинации, включително с граничещите държави в даден регион. Партньорите ще повишат капацитета за планирането и маркетинг с програми за обучение, ще работят заедно за разработване на маркетингов план за граничен туризъм, съвместно ще разработят рекламни материали и ще се фокусират върху маркетинговата дейност в крайната фаза на изпълнение на проекта.

Въз основа на тези специфични дейности, проектът ще допринесе за привлекателността, използвайки силните страни на региона, ще допринесе за потенциала на трансграничния туризм с общи дестинации и ще увеличи мрежата чрез създаване на трансгранична маркетинг инициатива.

Проектът предвижда изпълнението на няколко основни дейности:

1.       Обучения по Планиране на Дестинация и Маркетинг на Дестинация в Узункьопрю и Хасково.

2.       Срещи на Маркетинг мониторингов комитет.

3.       Изграждане на капацитет за услуги на партньорите.

4.       Подготовка на рекламни материали.

5.       „Граничен туризъм“ маркетингова кампания – Маркетинг в социалните мрежи.

6.        „Граничен туризъм“ Маркетингова кампания – участие в международна изложба.

Срещата, в която взеха участие представители на двете партньорски организации, беше открита от Председателя на УС на ХТПП - Янчо Янев. Прие се план за действие, комуникационен план и план на паричните потоци. Дискутира се изпълненето на проектните дейности. Членовете на Комитета се запознаха с Доклада за напредъка на проекта за първото тримесечие.